Menu

Vedtægter

 § 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er LINDE BOLDKLUB. Klubben er hjemhørende i Langhøjområdet i Struer kommune.
 
§ 2. Klubbens program.
Klubbens program er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette er nået gennem idræt, folkelig oplysning og andre kulturelt virke.
 
§ 3. Tilslutning til hovedorganisationer.
Linde Boldklub er tilsluttet DGI Vestjylland under DGI samt Dansk Boldspil Union under Danmarks Idrætsforbund, og således underkastet disse organisatorer vedtægter.

§ 4. Medlemskab.

Som medlem skal man indordne sig under klubbens kærlighed og regler. Indmelding sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse, leder eller træner eller via Conventus. Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens formand eller kasserer og kan kun imødekommes hvis medlemmet ikke er i kontingentrestance. 

 

§ 5 Udelukkelse.
 

Medlemmer og frivillige der modarbejder klubbens kærlighed og værdier, eller er i kontingentrestance, kan udelukkes. Sådanne sager skal i hvert enkelt tilfælde behandles af alle valgte til bestyrelsen.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende.
Den eller de udelukkede medlemmer kan få deres sagsbehandling på 1. ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøde.
 
§ 6. Kontingent
Bestyrelsen fastætter kontingentet til klubben, samt bestemmer opkrævningsmetoden.
 
§ 7. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 10. maj Indvarsling sker via sociale medier som Facebook mindst 10 dage før afholdelsen.
Indkomne forslag om vedtægtsændringer skal sendes til formanden senest 8 dage før afholdelsen.
 
 
Dagsordenen skal indehold følgende:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetæller. erstatninger.
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens beretning. 
5. Indkomne forslag. 
6. valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af kampfordeler / suppleant.
8. Valg af rådgiver / suppleant.
9. Eventuelt.

Alle valg og forslag til valg skal være skriftlige. Afstemning udføres skriftligt på forlangende.
Alle beslutninger tages med bruger flertal (se under § 12 og §13).
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset altan fremmødte stemmeberettigede.
 
§ 8. Stemmeret og valgbar.
Aktive og passive medlemmer og pårørende til medlemmer samt ulønnede trænere og ledere over 18 år er valgbare til bestyrelsen ligesom de ligeledes har stemmeret til generalforsamlingen. Der er 1 stemme pr. medlem og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Man kan vælge at fratræde bestyrelsen på generalforsamlingen ved endt valgperiode eller stille op til genvalg.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 25 af de aktive medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest l måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske som til den ordinære generalforsamling.
 
§ 10. Klubbens ledelse.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle valgte på generalforsamlingen i 2-årig perioder. De afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter.
Der vælges JBU- / DGI Vestjylland kampfordeler i 2-årig periode med virkning fra 1. november samme år. I en 1-årig periode vælges 1 suppleant. For en 2-årig periode vælges 2-rådgiver. Heraf 1 hvert år. I en 1-årig periode vælges 1 revisor suppleant.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Formanden tegner klubben udadtil, men ved optagelse af lån, samt køb af ejendom mv. tegnes klubben af ​​den samlede bestyrelse.
Kassereren fører regnskabet over klubbens indtægter og udgifter. Sekretær skriver referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling som sendes til klubbens pengeinstitut og bestyrelse. 
Ved valg til bestyrelsen gælder det for de medlemmer, der får de fleste stemmer. De er valgt, mens de der får næst flest stemmer vælges som suppleanter mm.
Såfremt et bestyrelsesmedlem / kampfordeler / revisor udtræder inden for valgperiodens udløb indtræder 1 . suppleant, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud.
Bestyrelsen kan overdrage medlemmernes særlige opgaver eller pligter til klubben.
 
§ 11. Regnskab og revision.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Alle restancer skal være kassereren i hænde, senest den 15. december. Revisorerne gennemgår regnskaberne, når kassereren har udarbejdet regnskabet, dog mindst en gang årligt.
 
§ 12. Lovændringer.
Ændringer af vedtægter kan vedtages i enhver ordinær og ekstraordinær generel forsamling, når forslagene er indsendt retligt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettige stemmer for.
 
§ 13. Opløsning.
Klubben kan kun opløses når mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede på 2 ekstraordinære generalforsamlinger, med 14 dages mellemrum, stemmer derfor.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold overgå til en fond som fremmer det idrætslige formål i Langhøj området i Struer kommune.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den. 6 maj 2020

Luk