Menu

Vedtægter

 § 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er LINDE BOLDKLUB. Klubben er hjemhørende i Langhøjområdet i Struer kommune.
 
§ 2. Klubbens formål.
Klubbens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette nås gennem idræt, folkelig oplysning og andre kulturelt virke.
 
§ 3. Tilslutning til hovedorganisationer.
Linde Boldklub er tilsluttet DGI Vestjylland under DGI samt Dansk Boldspil Union under Danmarks Idrætsforbund, og således underkastet disse organisationers vedtægter.
 
§ 4. Medlemskab.
Som medlem kan optages enhver person, der vil indordne sig under klubbens love og bestemmelser.
Indmelding sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse, leder eller træner. Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer.
 
§ 5 Udelukkelse.
Medarbejder der modarbejder klubbens love og formål, eller er i kontingentrestance, kan udelukkes. Sådanne sager skal i hvert enkelt tilfælde nøje behandles af en fuldtallig bestyrelses. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på 1. ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
 
§ 6. Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingentet til klubben, samt bestemmer opkrævningsmetoden.
 
§ 7. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 10. maj Indvarsling sker via uge-/dagspressen mindst 10 dage før afholdelsen.
Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
 
 
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.                6. valg af bestyrelsesmedlemmer /
2. Valg af stemmetæller.       suppleanter.
3. Formandens beretning.     7. Valg af kampfordeler/suppleant.
4. Kassererens beretning.     8. Valg af revisor/suppleant.
5. Indkomne forslag.            9. Eventuelt.
Alle valg og forslag til valg skal være skriftlige. I øvrigt skriftlig afstemning på forlangende.
Alle beslutninger tages med relativt flertal (se dog §§ 12 og 13).
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettige.
 
§ 8. Stemmeret og valgbar.
Stemmeberettige er alle gyldige medlemmer over 16 år og valgbar ved det fyldte 18 år, dog kan børn under 16 år repræsenteres af deres forældre. Man kan vægre sig mod valg/genvalg efter at have siddet en hel periode umiddelbart op til generalforsamlingen.
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 25 af de aktive medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.
 
§ 10. Klubbens ledelse.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen for 2-årig periode. De afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter.
Der vælges JBU-/DGI Vestjylland kampfordeler for 2-årig periode med virkning fra 1, november samme år. For en 1-årig periode vælges 1 suppleant. For en 2-årig periode vælges 2 revisor. Heraf 1 hvert år. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 1 revisorsuppleant.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden tegner klubben udadtil, men ved optagelse af lån, samt køb af fast ejendom m.v. tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Kassereren fører regnskabet over klubbens indtægter og udgifter. Sekretæren fører protokollen og fremlægger den til hvert bestyrelsesmøde.
Ved valg til bestyrelsen gælder at de medlemmer, der opnår flest stemmer er valgt, mens de to, der opnår flest stemmer efter de valgte, er suppleanter.
Såfremt et bestyrelsesmedlem/ kampfordeler/ revisor udtræder inden valgperioden udløber indtræder suppleanter, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud.
Bestyrelsen kan overdrage medlemmer særlige opgaver eller pligter for klubben.
 
§ 11. Regnskab og revision.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Alle restancer skal være kassereren i hænde, senest den 15. december. Revisorerne gennemgår regnskaberne, når kassereren måtte ønske det, dog mindst en gang årligt.
 
§ 12. Lovændringer.
Ændringer af nuværende love og vedtægter kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettige stemmer derfor.
 
§ 13. Opløsning.
Klubben kan kun opløses når mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede på 2 ekstraordinære generalforsamlinger, med 14 dages mellemrum, stemmer derfor.
Eventuelle aktiviteter fordeles efter generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes til de § 2 nævnte formål i Langhøjområdet i Struer kommune.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den.